cornelsen
,


3013
, 7 2016
23:04

να νο γερμανικ σχδιο[1] που προβλπει την επιβολ «κουρματος» στους κατχους κρατικο χρους στην Ευρωζνη, σχεδιζεται απ το Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Γερμανικ Συμβολιο των Ειδικν – Σοφν για την Οικονομα). Το σχδιο υποστηρζεται απ την Bundesbank αλλ και απ τον Υπουργ Οικονομικν Wolfgang Schauble.

Το Γερμανικ συμβολιο των Σοφν της Οικονομας, προτενει να «Μηχανισμ Κρατικς Αφερεγγυτητας» η εφαρμογ του οποου ανατρπει ολοκληρωτικ τις χρηματοοικονομικς αρχς πνω στις οποες στηρχθηκε η χρηματοοικονομικ τξη την μεταπολεμικ περοδο προκειμνου να αποδοθε  αξιοπιστα  στη ρτρα της «μη δισωσης» ("no-bailout") που υπρχε στη Συνθκη του Maastricht.
Σμφωνα με το σχδιο, οι κτοχοι κρατικν ομολγων θα υποστον ζημις σε κθε μελλοντικ κρση χρους πριν οποιαδποτε βοθεια απ τον Ευρωπακ Μηχανισμ Σταθερτητας (ESM).
Η «εσωτερικ δισωση» ("bail-in") των κρατικν ομολγων προσομοιζει απολτως με τον αντστοιχο μηχανισμ «εσωτερικς δισωσης» που ισχει απ την 01.01.2016 για το τραπεζικ σστημα της ευρωζνης και σμφωνα με αρκετος αναλυτς συνεισφερε στη δραστικ πληση των στοιχεων του ενεργητικο του ευρωπακο τραπεζικο συστματος απ τις αρχς του τους.
Το Γερμανικ Συμβολιο υποστηρζει τι το πρτο βμα θα πρπει να εναι η υψηλτερη στθμιση του κρατικο χρους που παρακρατον οι τρπεζες της ευρωζνης. Επσης υποστηρζει τι πρπει να τεθε αντερο ριο για το ψος του ποσο που  θα μπορον να αγορζουν, με τη ρητ στχευση οι τρπεζες να προχωρσουν σε αποεπνδυση ψους 604 δις ευρ. Αυτ μεταφρζεται σε εισρο φρσκων κεφαλαων ψους περπου 35 δις ευρ.  

Sovereign exposures of banks in selected euro area member states

German Council of Economic Advisers 

Υποστηρζει ακμη, τι, τα «κανονιστικ πλεονεκτματα» του κρατικο χρους στους ισολογισμος των τραπεζικν ιδρυμτων πρπει να μηδενιστον. Δεν θα πρπει ,πλον, να θεωρονται ως «ολοκληρωτικ ασφαλ» τσι στε να μην απαιτεται  κεφαλαιακ επρκεια τι κατχουν «απεριριστη ρευσττητα» στον υπολογισμ του «δεκτη κλυψης ρευσττητας» των τραπεζικν ιδρυμτων. Επσης δεν απαιτεται κεφαλαιακ κλυψη για εκδσεις χρους σε εθνικ νμισμα. Η πρταση εναι να μπει αφενς ριο στην κθεση του κρατικο χρους (πως στους ιδιτες, δηλαδ  25% στο Κατλληλο Κεφλαιο (eligiblecapital) και αυτ να μπορε να φθσει στο 100% ανλογα με τον βαθμ πιστοληπτικς ικαντητας κθε κρτους.

Στη θεωρα, ο στχος εναι «η μεωση της αλληλεξρτησης – των δεσμν μεταξ κρτους και τραπεζν»  με τον διαχωρισμ των δο, αποτρποντας τσι μια κρατικ κρση χρους να διαχεται στα εθνικ τραπεζικ συστματα.

Στην συγκεκριμνη πρταση του Συμβουλου αντδρασε ντονα το να μλος του ο Peter Bofinger. Οι αντιρρσεις του μπορον να συνοψιστον ως εξς:

-  Η ανλυση του Συμβουλου εδρζεται σε λθος βση: μχρι την κρση του 2008, το δημσιο χρος στην ευρωζνη εχε μειωθε εν αντστοιχα το χρος των επιχειρσεων και των νοικοκυριν επεκτθηκε γρηγορτερα απ το ΑΕΠ. Μετ το ξσπασμα της κρσης παρατηρθηκε μια σημαντικ αξηση του δημοσου χρους. Αυτ οφελεται, μετ την υπερβολ των χρηματοοικονομικν αγορν, σε σημαντικς παρεμβσεις του κρατικο τομα προκειμνου να σταθεροποιηθε ο ιδιωτικς τομας. Επομνως η κρση μπορε ευθως να αποδοθε στην ατελ λειτουργα της αγορς. ρα πως μπορε να γνει αποδεκτ η θση που προγει τη λειτουργα των αγορν σε ρυθμιστ της οικονομικς λειτουργας; Τα επεισδια που λαβαν χρα στην ΕΕ, πριν απ τις 26.06.2012, ταν ο Mario Draghi παρενβη για την σταθεροποηση της ευρωζνης, δειξαν για ακμη μια φορ τι οι αγορς δεν λειτουργον με βση τα λεγμενα «ορθολογικ» υποδεγματα.

Εναι πλον αποδεκτ τι σε περιδους υψηλς αβεβαιτητας, η αξηση του κινδνου προκαλε υπερβολικς αντιδρσεις απ τις χρηματοπιστωτικς αγορς, δημιουργντας καταστσεις πολλαπλν ισορροπιν σε να καθεστς αυτοεκπληρομενης προφητεας. Η θση του Συμβουλου τι, η δημιουργα του  sovereign insolvency mechanism, θα οδηγσει τις προσδοκες των συμμετεχντων στις αγορς σε περιορισμ αυτν των αποτελεσμτων εναι λανθασμνη. Το αντθετο θα συμβε, δηλαδ θα αποσταθεροποισει τις προσδοκες σε περιδους κρσης.    

νας κρατικς μηχανισμς αφερεγγυτητας θα μποροσε να προκαλσει να «πανικ ομολγων» (bond-run) προκειμνου οι ομολογιοχοι να αποφγουν το «κορεμα». Με την παρξη του μηχανισμο αφαιρεται η δυναττητα απ τα κρτη να παρμβουν προκειμνου να σταθεροποισουν την οικονομα. Επομνως αυτ τα κρτη, μπροστ σε αυτ την αδυναμα  να σταθεροποισουν την οικονομας τους, θα απολσουν περαιτρω την δη κλονισμνη εμπιστοσνη τους. τσι τα κρτη που θα καταστον αφεργγυα θα βρεθον  σε δυσκολτερη θση. Η μακροοικονομικ αποσταθεροποηση θα προκαλσει στη συνχεια αποσταθεροποηση του τραπεζικο συστματος. Αντθετα απ τι συμβανει με τα λλα κρτη (ΗΠΑ, Ιαπωνα, Αυστραλα, ΜΒ, Καναδς, Ελβετα) τα κρτη της ευρωζνης χουν χρος σε νμισμα για το οποο μως, δεν χουν την αρμοδιτητα  κδοσς του.

Επιπλον ο κρατικς μηχανισμς αφερεγγυτητας θα λειτουργσει αποσταθεροποιητικ και στο εππεδο της ευρωζνης. Η κρση του 2010-12 αντανακλ την αδυναμα των κρατν μελν να αντιδρσουν το καθνα μνο του επειδ ταν μλη της ευρωζνης.   

 

[1] Jahresgutachten 2015/16 "Zukunftsfähigkeit in den Mittelpunkt" Veröffentlicht am 11.11.2015

http://www.kostasmelas.gr/2016/02/blog-post_25.html

 

Login Capital.gr
1

 
4442
, 5 2016
23:22

Εναι ευρως διαδεδομνη η συνθεια στις τελευταες μρες του χρνου να γρφονται ρθρα που προσπαθον να ανασκοπσουν την πορεα των οικονομικν και των πολιτικν εξελξεων του παρελθντος τους. Η παροσα αναφορ μπορε να δνει, απ πρτη ματι, μια ττοια εικνα αλλ η πραγματικτητα εναι πως απλς συμππτει χρονικ με το τλος του τους (2015). Αποτελε μλιστα μια συνχεια ενς ρθρου που εχε γραφε προ τριμνου και αφορ στο ενδεχμενο να χουμε φτσει στο τλος της επτχρονης ανδου (καλ, δεν μιλμε για το ΧΑΑ). πως και ττε θα χρησιμοποισω μακρς διρκειας διαγρμματα (μηνιαα ως επ το πλεστον) και επνω σε αυτ θα αποτυπσω τις γενικς τσεις που επικρτησαν. Συμπληρωματικ θα χρησιμοποισω τα Ichimoku clouds (ως περιοχς στριξης/αντστασης) και συνδυαστικ κποιους ταλαντωτς και το Chande Kroll Stop. Πρπει να τονιστε εξ αρχς τι στα διαγρμματα δεν εμφανζονται τα αποτελσματα των συνεδρισεων της 4ης Ιανουαρου (κατρρευση του χρηματιστηρου της Σανγκης).      

Στο διγραμμα 1 φανεται η πορεα του DJIA (μηνιαες τιμς – Μ) απ το 1992. Αξζει να προσξουμε το πλαγιοαναοδικ κανλι που χει διαμορφωθε απ το 2009 και κυρως την εντυπωσιακς συνπειας απκλιση του RSI. Αυτ μως που ενδιαφρει μεσα εναι το πλαγιοκαθοδικ κανλι που μοιζει να δημιουργεται τους 12 τελευταους μνες:

Ευκρινστερα φανεται το κανλι αυτ στο παρακτω εβδομαδιαο διγραμμα 2:

Αντστοιχη κνηση απ τον S&P500 (μηνιαο διγραμμα 3)

Κοιν χαρακτηριστικ στους δο δεκτες εναι

α) η απκλιση του RSI (δεν φανεται ο συγκεκριμνος ταλαντωτς στο διγραμμα του S&p500) και

β) η δημιουργα μιας πλαγιοκαθοδικς γραμμς αντστασης η οποα το τελευταο τος περιορζει τους δεκτες και τους πιζει προς τα κτω κθε φορ που την πλησιζουν –χωρς εντοτοις να χουν αμφισβητηθε τα πλαγιοανοδικ κανλια.  

Ο γερμανικς δεκτης (διγραμμα 4 -με μηνιαες τιμς) χει μια λγο πιο πολπλοκη συμπεριφορ. Εναι εμφανς ο σχηματισμς δυο διαδοχικν πλαγιοανοδικν καναλιν (2009-12 και 2012-15) που ολοκληρνεται(;) με ανοδικ σφνα στον RSI. Η πλαγιοκαθοδικ γραμμ που πιζει τις τιμς εδ και να τος περπου εμφανζεται και εδ πως και στους αμερικνικους δεκτες.

Δεν μπρεσα να αποφγω τον πειρασμ να δω τι γνεται με την μετοχ της Ντιτσεμπανκ (διγραμμα 5). Σε αντιπαραβολ με την συμπεριφορ του DAX νομζω πως εναι πολ χαρακτηριστικ τι συμβανει με το ευρωπακ τραπεζικ σστημα και τι “σκελετο” κρβονται ακμη στην τραπεζικ… ντουλπα. δη οι τιμς προσεγγζουν τα χαμηλ του 2008!

Ο κινζικος δεκτης (διγραμμα 6) χωρς να ακολουθσει την εκρηκτικ νοδο του DAX και του S&P500 (2009 μχρι το 2014) κανε να ανοδικ ξσπασμα 8-9 μηνν και φανεται να επαναλαμβνει σε περληψη την πορεα της ανδου 2006-08.

Και να μην ξεχσουμε τι οι αναδυμενες αγορς δεν εχαν λες και τις καλτερες αποδσεις την τελευταα 5ετα. Η Ρωσα και η Βραζιλα (κκκινη και μαρη γραμμ στο διγραμμα) δεν κατφεραν να αποκομσουν τα κρδη που εχαν οι αντστοιχες αγορς στην Ινδα (μπλε γραμμ στο διγραμμα), την Τουρκα και την Αργεντιν (για παρδειγμα).

---

Εν κατακλεδι, τα προ-εκτεθντα δεν φιλοδοξον να δσουν προτσεις εξδου απ την αγορ. Πολ περισστερο δεν φιλοδοξον να περιγρψουν πωλητικ σματα. Αλλ να δσουν μια εικνα της συνολικς πορεας των βασικν διεθνν δεικτν απ το 2009.

 

Καλ Χρονι σε λους

 

===

Και μια εικνα για την πορεα τς τιμς το χαλκο (14/1/2016)

 

Σχετικ:

1. S&P500 Tests Key Support For Third Time

2. Will China pull down the world?

3. SP500 1W CHART … ABC RECIPROCAL BEARISH

4. Ευτυχισμνο το 2007

 

Τα «κλεμμνα»

Η ιστορα και η οικονομικ θεωρα δεχνουν τι τα αυξανμενα επιτοκα στις ΗΠΑ δεν πρπει να θεωρονται ως η νμεσις των αγορν μετοχν. πως χει επανειλημμνα αναφρει η επιτροπ Federal Open Market Committee στις δηλσεις νομισματικς πολιτικς, η αξηση των επιτοκων εξαρτται απ βελτισεις στην αγορ εργασας και απ την ελογη βεβαιτητα τι «ο πληθωρισμς θα επανλθει στον στχο του 2% μεσοπρθεσμα» (δλωση FOMC, 28 Οκτωβρου 2015). Κατ συνπεια, τα αυξανμενα επιτκια αποτελον νδειξη μιας υγιος και αναπτυσσμενης οικονομας. Στην πραγματικτητα, πως φανεται στο διγραμμα 1, η ναρξη ενς κκλου περιορισμο δεν λαμβνει χρα σε κορυφ της αγορς μετοχν. Ο S&P 500 εξακολοθησε να ανεβανει για περπου 15 μνες μετ απ την ναρξη της ανδου των επιτοκων (rate hiking) του 1999 ως 2000, με το δεκτη να προωθεται για 3,5 χρνια μετ απ την ναρξη του κκλου περιορισμο της περιδου 2004-2006. Ο τελευταος κκλος, ο οποος διρκησε 25 μνες, και ταν ο τελευταος πριν απ την κρση, ταν στην πραγματικτητα ο μακροβιτερος απ ττε που το Κογκρσο τροποποησε το νμο της Ομοσπονδιακς Τρπεζας το 1977, δνοντας στην Κεντρικ Τρπεζα μια διπλ εντολ για προθηση της σταθερτητας των τιμν και για μεγιστοποηση της απασχλησης. Αν και κποιος δεν μπορε να εκτιμσει τη διρκεια του επμενου κκλου, χει ενδιαφρον να σημεισουμε τι ο μσος κκλος περιορισμο απ το 1987 ταν 15,5 μνες

S&P 500 και η πολιτικ της Ομοσπονδιακς Τρπεζας των ΗΠΑ

Περιοδικ TRADERS’ τχ. Φεβρουαρου 2016‏

 

 
5
       e-mail
4318
, 8 2015
23:15

χουν δκιο οι νεοφιλελεθεροι οι νεοκενσιανο για τις αιτες, την φση και την υπρβαση της κρσης; Ο (μαρξιστς) οικονομολγος Μικλ Ρμπερτς δνει την δικ του ερμηνεα μσα (και) απ την σγκριση της περπτωσης της Ελλδας και της περπτωσης της Ισλανδας. Το κεμενο αποκτ ιδιατερο ενδιαφρον αφο η λση το Grexit τθεται πλον και απ την πλευρ των νεοφιλελεθερων (ευρωπακν) κκλων.

Η μετφραση εναι απ το www.elaliberta.gr και το πρωττυπο απ το https://thenextrecession.wordpress.com

Προαπαιτομενο ανγνωσμα: Η «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΥΠΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ και ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

--o--

Τρα που η σκνη χει κατακτσει (για λγο) στην Ελλδα, η κυραρχη οικονομικ θεωρα επανεξετζει τι πγε στραβ με την Ελλδα και ποια θα μποροσε να εναι η καλτερη λση. Και τρα φανεται τι και οι δο επικρατοσες κριες πτρυγες της: οι νεοκλασικο, νεοφιλελεθεροι οπαδο της λιττητας απ τη μα πλευρ και οι κενσιανο απ την λλη, συμφωνον. Το Grexit θα ταν και εξακολουθε να εναι η καλτερη λση.

Ο κορυφαος Αμερικανς κενσιανς Μπραντ Ντε Λνγκ χει ενωθε με τον Πολ Κρογκμαν και τον Τζζεφ Στγκλιτς για να υποστηρξουν τι το Grexit εναι η φθηντερη επιλογ για τους λληνες.[1] Ο Ντε Λνγκ εναι εντελς κπληκτος και σοκαρισμνος που οι ηγτες της ζνης του ευρ εξακολουθον να απαιτον λιττητα και δσμευση στους καννες του ευρ, ταν χει γνει σαφς τι αυτ δεν λειτουργε. ταν παρλογο. «Επειδ ο Βρειος Ατλαντικς εχε ζσει τη δεκαετα του 1930, θα λεγα τι αυτ τη φορ δεν θα κναμε τα δια λθη που γιναν απ τους διαμορφωτς της πολιτικς στη δεκαετα του 1930. Αυτ τη φορ θα κνουμε τα δικ μας, διαφορετικ και ελπζω λιγτερα, λθη. μουν λθος. Η ευρωζνη κανε τα λθη της δεκαετας του 1930 για μια ακμη φορ. Και εναι τοιμη τα κνει σε μια πιο βαιη, περισστερο υπερβολικ και πιο επμονη μορφ απ τι γιναν στη δεκαετα του 1930. Αλλ εγ δεν πστευα τι θα γνουν. Και τσι, ταν η ελληνικ κρση χρους εμφανστηκε το 2010, μου φνηκε τι επειδ τα μαθματα της Ιστορας ταν τσο προφαν, ο δρμος προς την επλυση της ελληνικς κρσης θα εναι απλ υπθεση».

Τι ηλθιοι που ταν και εναι οι ηγτες του ευρ. Σγουρα θα πρεπε να εχαν δει τι θα χρειαζταν να «προσφρουν στην Ελλδα αρκετ βοθεια, υποστριξη, επιπλον χρματα, αποσβσεις χρεν, και αναδιατξεις του χρους, για να εναι καλτερο για την Ελλδα να παραμενει στη ζνη του ευρ, απ τι αν εχε οδηγηθε σε ξοδο, υποτιμηθε, χρεοκοπσει, και αναδιαρθρωθε το 2010»;

Αυτ λπιζαν περμεναν οι ηγτες της ελληνικς κυβρνησης, ο πρην υπουργς Οικονομικν Βαρουφκης και ο πρωθυπουργς Τσπρας κατ τις διαπραγματεσεις με την Τρικα. πως εξγησε ο Βαρουφκης τη στρατηγικ του: «μια μαρξιστικ ανλυση τσο του ευρωπακο καπιταλισμο σο και της υπρχουσας κατστασης της Αριστερς μας αναγκζει να εργαστομε προς μια ευρεα συμμαχα, ακμη και με δεξιος, σκοπς της οποας θα πρεπε να εναι η επλυση της κρσης της Ευρωζνης και η σταθεροποηση της Ευρωπακς νωσης... Κατ ειρωνικ τρπο, σοι απ εμς απεχθνονται την Ευρωζνη χουν την ηθικ υποχρωση να τη σσουν!»[2]

Αλλ, πως λει ο Ντε Λονγκ, «αυτ δεν συνβη». τσι τρα, λει ο Ντε Λνγκ, το Grexit εναι η μνη διξοδος. Και επικαλεται την προφαν επιτυχα της Ισλανδας, μια πολ μικρ χρα που δεν εναι καν στην ΕΕ, πσο μλλον στην Ευρωζνη, και τσι ταν σε θση να υποτιμσει και να κηρξει αθτηση πληρωμν για να λσει την κρση χρους της και τρα τρχει προς την κατεθυνση της ευημερας. «Αρκε να δει κανες τον σχετικ βαθμ ανκαμψης, ουσιαστικ ολοκληρωμνο -καμα σχση ανμεσα στην Ισλανδα και την Ελλδα».

Εναι αλθεια; Η Ισλανδα συνεχς σερβρεται απ τους κενσιανος ως το μοντλο για την επλυση της κρσης χρους και της φεσης απ τα οποα υποφρει η Ελλδα. Αλλ αυτ εναι νας σκανδιναβικς μθος πως χω εξηγσει σε διφορες αναρτσεις.[3]

Αυτ η ιστορα της αθτησης πληρωμν και της υποτμησης δεν εναι η ακριβς αλθεια. Η Ισλανδα δεν ακρωσε τα τερστια χρη που οι διεφθαρμνες της Τρπεζες δημιοργησαν με ιδρματα του εξωτερικο (κυρως απ το Ηνωμνο Βασλειο και τις Κτω Χρες). Τα επαναδιαπραγματετηκε και τελικ τρα τα πληρνει πως η Ελλδα. Και η υποτμηση δεν σημανει τι οι Ισλανδο απφυγαν μια τερστια απλεια του βιοτικο επιπδου τους. Τα πγαν καλτερα απ τους λληνες σε αυτ -αλλ οι Ισλανδο ξεκνησαν απ να πολ υψηλτερο βιοτικ εππεδο απ τους λληνες. Ακμα κι τσι, σε ρους ευρ, τα ισλανδικ πραγματικ εισοδματα των εργαζομνων μειθηκαν κατ 50% και εξακολουθον να εναι ακμα 25% κτω απ τα εππεδα πριν την κρση.

Ναι, η Ισλανδα κανε εθνικοποηση των Τραπεζν της αλλ στη συνχεια τις ιδιωτικοποησε και πλι σε χρνο ρεκρ. Δο απ τις τρεις μεγλες Τρπεζες που κατρρευσαν στην Ισλανδα ανκουν πλον στους πιστωτς τους, χι στο κρτος. Η τρτη Τρπεζα, η Landsbanki, εξακολουθε να εναι εθνικοποιημνη, αλλ αυτ συμβανει μνο επειδ βρσκονται σε εξλιξη δικαστικς υποθσεις που αφορον το Icesave. Οι περισστεροι απ τους πιστωτς στην πραγματικτητα πολησαν τις συμμετοχς τους σε ξνα hedge funds. Μερικς απ τις Τρπεζες που εχαν πτωχεσει παρμειναν στον λεγχο της κυβρνησης μνο για μερικς εβδομδες. Η Spron, για παρδειγμα, εχε απορροφηθε απ την Arion Bank, η οποα με τη σειρ της παραχωρθηκε στους πιστωτς της λγες εβδομδες αργτερα, ουσιαστικ να δρο στους ξνους πιστωτς της Kaupthing.

Το διαφημιζμενο μοντλο ανκαμψης της Ισλανδας, που περιλαμβνει την υποτμηση του νομσματς της, συνδυστηκε με ελγχους κεφαλαων. Και αυτ παραμνει μια σοβαρ τροχοπδη για τις επενδσεις στον ιδιωτικ τομα. Η Ισλανδα αναπτσσεται κατ 2% ετησως, γρηγορτερα απ τι να μεγλο μρος της Ευρπης. μως, το ΔΝΤ εχε αρχικ προβλψει ετσια αξηση της τξης του 4,5% κατ την περοδο 2011-2013.

Πολλο Ισλανδο λνε τι δεν "αισθνονται", αυτ τη μτρια ανπτυξη. Εκτς απ την ακμζουσα αλιεα και τον τουρισμ, οι επιχειρσεις διαμαρτρονται για στασιμτητα. Περπου το 80% των νοικοκυριν εναι πνιγμνα στα χρη των στεγαστικν δανεων που αναπροσαρμζονται με βση τον πληθωρισμ. Οι επενδσεις εναι κτω απ 15% του ΑΕΠ, μια χαμηλ επδοση. Τα πραγματικ εισοδματα χουν μειωθε αισθητ για τα ισλανδικ νοικοκυρι καθς το ενυπθηκο χρος τους αναπροσαρμζεται τιμαριθμικ με τον πληθωρισμ.

Iceland real income

Και δεν εναι αλθεια τι με την αθτηση πληρωμν και την υποτμηση οι Ισλανδο απφυγαν τις επιπτσεις της λιττητας. Κοιτξτε αυτ το διγραμμα για τον βαθμ της αλλαγς που καναν οι κυβερνσεις σε παγκσμιο εππεδο μεταξ 2009 και 2014, στην ισορροπα του προπολογισμο προ τκων και χρεολυσων ως ποσοστ του εθνικο ΑΕΠ. Η Ελλδα προηγεται στον βαθμ της λιττητας. Αλλ κοιτξτε ποια χρα εναι η δετερη: η Ισλανδα.

Iceland austerity

Ο Μπραντ Ντε Λονγκ εκτιμ τρα τι το κστος απ το Grexit για την ελληνικ οικονομα θα ταν πολ χαμηλτερο απ τι «οι μακροπρθεσμες δαπνες για την παραμον στην ευρωζνη, δεδομνης της απαιτομενη λιττητας που επιβλλεται τρα απ τις Βρυξλλες και τη Φρανκφορτη». Αυτ μπορε να εναι σωστ, αλλ το παρδειγμα της Ισλανδας δεν το επιβεβαινει.

Και οτε το επιβεβαινει η παραδοσιακ εξγηση για την ελληνικ φεση που προρχεται απ τους κενσιανος: πρα πολ λιττητα. Ο Ντε Λονγκ λει τι «ο βασικς λγος για την αποτυχα των προβλψεων εναι, φυσικ η υποτμηση, απ τις Βρυξλλες, τη Φρανκφορτη και την Ουσιγκτον, τσο απ το ΔΝΤ και απ την κυβρνηση Ομπμα -του απλο κενσιανο πολλαπλασιαστ στο μηδενικ καττατο ριο για τα επιτκια».

Λοιπν, ο “απλς κενσιανς πολλαπλασιαστς” μετρ την αξηση του πραγματικο ΑΕΠ που προρχεται απ μια μονδα αξησης των κρατικν δαπανν. μως, η απδειξη τι αυτ εναι καθοριστικ δεν εναι σαφς.[4] Επιπλον, χω δεξει σε προηγομενες θσεις τι οι επιπτσεις της λιττητας στην ανπτυξη στην Ελλδα και αλλο εναι πολ λιγτερες απ τις επιπτσεις της κατρρευσης των ιδιωτικν επενδσεων λγω της χαμηλς κερδοφορας και του υψηλο χρους του ιδιωτικο και δημσιου τομα. πως επε πρσφατα Φρνσις Κπολα, «η ιστορα της ελληνικς κρσης στην πραγματικτητα δεν εναι μια δημοσιονομικ ασωτα που προκλεσε “μια αιφνδια διακοπ”. Εναι η σπατλη του ιδιωτικο τομα που τροφοδτησε την αξηση του εξωτερικο χρους, το οποο προκπτει ( προκαλεται) απ την μεωση της ανταγωνιστικτητας».[5]

Ο μαρξιστικς πολλαπλασιαστς μετρ την ποστητα της οικονομικς ανπτυξης που δημιουργεται απ τις επενδσεις στον ιδιωτικ τομα και, επομνως, απ κθε μονδα επιπλον κερδοφορας.[6]

Ο ελληνικς καπιταλισμς δχτηκε το μεγαλτερο χτπημα στην κερδοφορα απ την εποχ της Μεγλης φεσης και την χει ανακτσει στον μικρτερο βαθμ. Αντθετα, η Ιρλανδα υπφερε λιγτερο απ τις τρεις παρακτω οικονομες και ανκτησε την κερδοφορα σε μεγαλτερο βαθμ (αν και εξακολουθε να βρσκεται κτω απ τα προηγομενα υψηλ της). Και αυτ αντανακλται στην οικονομικ ανπτυξη. Αυτ εξηγε τη χειρτερη θση της Ελλδας και χι η λιττητα ως ττοια η αποτυχα της υποτμησης.

Profitability change

Παρ' λα αυτ, ο Ντε Λονγκ συνεχζει να εκπλσσεται με την ηλιθιτητα των ηγετν του ευρ και των οπαδν της λιττητας: «Ττε γιατ δεν χουμε μθει απ την ιστορα μας; Εξακολουθ να τρβω τα μτια μου με απορα: Θα λεγα τι η Μεγλη φεση ταν να αρκετ εμφανς γεγονς στην ευρωπακ Ιστορα στε να μην γνουν ακριβς τα δια λθη πλι και τρα φανεται σαν να επιστρφουν με τον πιο ακραο τρπο».

Ωστσο φανεται τι οι οπαδο της λιττητας δεν εναι τσο ανητοι, διτι συμφωνον τι η ελληνικ κυβρνηση θα πρπει να επιλξει και το Grexit. Ο Γερμανς υπουργς Οικονομικν, Βλφγκανγκ Σιμπλε, κατ τη διρκεια των βασανιστικν διαπραγματεσεων με την Ελλδα για το “πακτο δισωσης”, προσφερε προφανς μια συμφωνα στον Βαρουφκη να πληρσει 50 δισ. ευρ ως “ενσχυση”, εν οι λληνες επλεγαν να βγουν απ την Ευρωζνη.

Και ο κορυφαος Γερμανς οικονομολγος οπαδς της λιττητας, Δρ Χανς Βρνερ Ζιν συμφωνε. «Δεν υπρχουν πολλ θματα με τα οποα συμφων με τους συναδλφους μου Πολ Κρογκμαν και Τζζεφ Στγκλιτς και τον λληνα πρην υπουργ Οικονομικν Γιννη Βαρουφκη. μως, να απ’ αυτ εναι η ποψη τι η ξοδος απ την ευρωζνη θα ταν ενδεδειγμνη για την Ελλδα».

Απηχντας τις απψεις του Κρογκμαν και του Ντε Λονγκ, ο Ζιν εκτιμ τι η Ελλδα χρειζεται υποτμηση και αυτ δεν μπορε να γνει με επιτυχα με “εσωτερικ υποτμηση”, δηλαδ μεωση των μισθν και των τιμν, πως προσπαθον να κνουν τα τωριν μτρα της τρικας. «Η δημσια πστωση χει καθυστερσει μια ελληνικ χρεοκοπα, αλλ απτυχε να αναζωογονσει την ελληνικ οικονομα. Για να γνει ανταγωνιστικ, η Ελλδα χρειζεται μια ισχυρ υποτμηση -μια σχετικ πτση του επιπδου τιμν. Η προσπθεια να μειωθον οι τιμς και οι μισθο σε απλυτους ρους (για παρδειγμα, περικπτοντας τους μισθος) θα ταν πολ δσκολη, καθς θα οδηγοσε σε πτχευση πολλος οφειλτες και ενοικιαστς».

Για τον Ζιν, η κενσιαν λση δεν θα λειτουργσει, χι επειδ οι κενσιανο υποστηρζουν την υποτμηση του ελληνικο νομσματος για να κνουν τον ελληνικ καπιταλισμ ανταγωνιστικ, αλλ επειδ θλουν επσης να αυξσουν τις δημσιες δαπνες. «Τι γνεται με τη λση που ευνοον οι αριστερο: περισστερα χρματα για την Ελλδα; Δεν υπρχει αμφιβολα, οι τερστιες κρατικς δαπνες θα επιφρουν να κενσιαν ερθισμα και θα δημιουργσουν κποια μτρια εσωτερικ ανπτυξη. Ωστσο, εκτς απ το γεγονς τι αυτ τα χρματα θα πρπει να προλθουν απ τους φορολογομενους λλων χωρν, αυτ θα ταν αντιπαραγωγικ, καθς θα εμπδιζε την αναγκαα υποτμηση μιας υπερτιμημνης οικονομας και θα διατηροσε τους μισθος και τις τιμς πνω απ το εππεδο ανταγωνισμο».

Γι' αυτ, για τον Ζιν, το Grexit θα μποροσε να λειτουργσει μνο αν κανε τον ελληνικ ιδιωτικ τομα κερδοφρο και πιο ανταγωνιστικ (σε βρος της εργασας). Εδ ο Ζιν τονζει την τλεια ορθολογικ λογικ της λιττητας που ο Ντε Λονγκ και οι Κενσιανο αδυνατον να κατανοσουν. Η λιττητα δεν εναι απλ κποια ηλθια ιδεολογικ προκατληψη εκ μρους του Σιμπλε και του Ζιν και των ομοων τους (αν και μπορε να εναι και αυτ), εναι μια λση με στχο να αποκατασταθε η κερδοφορα του ελληνικο κεφαλαου, πως ακριβς προσφρεται για λλες καπιταλιστικς οικονομες που βρσκονται σε φεση.[7]

Ο Ζιν αναφρει το παρδειγμα της Ιρλανδας, και χι της Ισλανδας πως κνουν οι κενσιανο: «Οι Ιρλανδο σφιξαν το ζωνρι τους και υποβλθηκαν σε μια δραστικ εσωτερικ υποτμηση με μεωση των μισθν, η οποα με τη σειρ της οδγησε σε μεωση των τιμν για τα ιρλανδικ προντα, τσο σε απλυτους, σο και σε σχετικος ρους. Αυτ κανε την ιρλανδικ οικονομα ανταγωνιστικ και πλι». Και πραγματικ «σφιξαν το ζωνρι τους». Στο γρφημα μου πνω για τις αλλαγς στους κρατικος προπολογισμος απ το 2009, η Ιρλανδα ακολουθε μετ την Ελλδα και την Ισλανδα.[8]

Ο Ζιν παραλεπει επσης να αναφρει τι ο κριος λγος για τον οποο η Ιρλανδα χει γνει ανταγωνιστικ ταν η μαζικ μετανστευση του εργατικο δυναμικο και οι ειδικς φορολογικς προποθσεις που προβλπονται απ την ιρλανδικ κυβρνηση για τις αμερικνικες πολυεθνικς που λειτουργον εκε. Η ιρλανδικ μετανστευση βρσκεται τρα στα εππεδα που εχαν να παρατηρηθον απ τις σκοτεινς ημρες της δεκαετας του 1980.

irish emigration

Εναι η δια ιστορα με την Εσθονα, να λλο παρδειγμα επιτυχος «λιττητας» και τρα, φυσικ, για την Ελλδα, την Ισπανα και την Πορτογαλα. Τα επιχειρματα των οπαδν της λιττητας για την ανκαμψη αυτν των αδναμων καπιταλιστικν οικονομιν εξαντλονται σε τερστιες μεισεις στους μισθος και τις συνθκες εργασας, στις μαζικς περικοπς στις δημσιες δαπνες και την μαζικ μετανστευση. λα αυτ γνονται για την αποκατσταση της κερδοφορας του ιδιωτικο τομα.

μως φανεται τι ο Ζιν και λλοι εκτιμον τρα τι οι πολιτικς της λιττητας απ μνες της δεν θα εναι αρκετς για να σταθε ο ελληνικς καπιταλισμς και πλι στα πδια του αλλ τι θα εξακολουθε να παραπαει. Καλτερα τρα η Ελλδα να φγει, να υποτιμσει τη δραχμ και στη συνχεια να εφαρμσει μτρα λιττητας. «Η Ελλδα θα χει τη δυναττητα να επιστρψει στην ευρωζνη, σε μια να συναλλαγματικ ισοτιμα, μετ τη διενργεια των θεσμικν μεταρρυθμσεων -πως η δημσια απογραφ της αγορς γης, η αποτελεσματικ εσπραξη φρων, η ακριβς παροχ στατιστικν στοιχεων- και πληρντας τις κανονικς προποθσεις για την νταξ της στην Ευρωζνη. Θα μποροσε να πρει πντε δκα χρνια».

Για τον Ζιν πως το θτει, «Μχρι η Ευρπη να μετατραπε σε να ομοσπονδιακ κρτος -πως θα πρεπε να γνει, κποια στιγμ- δεν θα χει να νμισμα πως το δολριο. Μχρι ττε, αυτ που χρειζεται εναι μια νομισματικ νωση που να "αναπνει", με ομαλς επιλογς εισδου και εξδου, σε συνδυασμ με τον καννα περ αφερεγγυτητας για τα κρτη μλη».

τσι λοιπν. Οι κενσιανο λνε τι η πορεα προς τα εμπρς εναι μσω του Grexit και το διο λνε τρα και πολλο οπαδο της λιττητας. Κι οι δυο βλπουν το Grexit ως λση για να σσουν τον ελληνικ καπιταλισμ. Οι κενσιανο υπολογζουν τι θα «ελευθερσουν» τον ελληνικ καπιταλισμ απ τη λιττητα. Οι οπαδο της λιττητας υπολογζουν τι θα «ελευθερσουν» τους ηγτες το ευρ απ τη σπταλη χρηματοδτηση μιας προβληματικς καπιταλιστικς οικονομας. Αλλ καμα πλευρ δεν θα χει δκιο, αν η κερδοφορα του κεφαλαου δεν επανλθει στην Ελλδα και στην Ευρπη.

 

Σημεισεις

1. Brad DeLong, «Depression's Advocates», Brad DeLong's Grasping Reality, 24 Ιουλου 2015.

2. Yanis Varoufakis, «Confessions of an Erratic Marxist in the Midst of a Repugnant European Crisis», Yanis Varoufakis, 10 Δεκεμβρου 2013.

3. Michael Roberts, «Profitability, the euro crisis and Icelandic myths», Michael Roberts Blog.

4. Βλπε τη θση μου: Michael Roberts, «The smugness multiplier», Michael Roberts Blog, 14 Οκτωβρου 2012.

5. Michael Roberts, «Greece: Keynes or Marx?», Michael Roberts Blog, 14 Μαρτου 2015.

6. Βλ. τη θση μου: Michael Roberts, «Multiplying multipliers», Michael Roberts Blog, 13 Ιανουαρου 2015.

7. Βλ. το ρθρο μου: Michael Roberts, «Austerity: has it worked?», Michael Roberts Blog, 24 Απριλου 2015.

8. Πργματι, δετε εξαιρετικ ρθρο του Michael Taft σχετικ με το ιρλανδικ μοντλο για την Ελλδα: Michael Taft, «Ireland is no model for Greece», The Guardian, 10 Ιουλου 2015.

 

Σχετικ:

1. Η ελληνικ τραγωδα: ανταγωνιστικς ερμηνεες τς ελληνικς κρσης

2. Βαρουφκης: γιατ ο Σιμπλε θλει Grexit

3. Ουτοπα ρεαλισμς η εθνικοποηση των Τραπεζν;

4. να Grexit πολ διαφορετικ απ το Σιμπλε

5. Συκρνοντας το ελληνικ και το ισλανδικ πργραμμα το ΔΝΤ

 
5
       e-mail
2867
, 4 2015
23:56

Το πρτο διγραμμα εναι το εβδομαδιαο το Dow Jones λγο μετ την δισπαση το ΚΜ200 απ τον ΚΜ50.
Το δετερο εναι το μηνιαο διγραμμα το Dow Jones απ το 1998.
Το τρτο εναι το μηνιαο διγραμμα το DAX.
Και για τος δο δεκτες δοκιμζεται ντονα η ανοδικ πορεα που ακολοθησαν μετ το 2009.
Ο δεκτης τς Σανγκης εναι πιο προβληματικς αλλ αυτ οφελεται και στον... χαρακτρα του. Η δικ του πορεα εναι πιο ξεκθαρη. πως και το 2003, καθυστρησε χαρακτηριστικ να ακολουθσει τον Dow και τον DAX, κανε να μεγλο λμα σε μικρ χρονικ διστημα (6ος/2014 ως 6ος/2015), για να μπει καθαρ σε πτωτικ πορεα (δη -45%).    

 

 

---

DAX: Προσεγγζει την κρσιμη περιοχ (12/10/2015)

Ο δεκτης DAX ανβηκε την Παρασκευ και κινθηκε υψηλτερα απ τις αντιστσεις των 10000 και 10074 μονδων.

Αντατο ριο παραμνει η αντσταση στις 10187 μονδες.

Παραπνω αρχζει να διευκολνεται η κνησ του. Θα πρπει να αναφερθε, τι ο δεκτης Dax δειξε πολ καλ στση, εν σκεφτε κανες τα σχημα να απ κποιες εταιρεες.

να αγοραστικ σμα θα προκψει μνο ταν ο γερμανικς δεκτης υπερβε τις 10500 μονδες.

Τρχουσες στηρξεις: 9235-9370; 9483; 9631.

http://www.stocklearning.gr/analysis/article/2431/dax.html

Shanghai Composite: Θα ρθουν χειρτερες μρες πριν τις καλτερες (21/9/2015)

Τι «αποκαλπτει» η τεχνικ ανλυση για τον κινεζικ δεκτη. Ποιες ζνες τιμν εναι κρσιμες. Το σενριο πτσης κτω απ τις 3.000 μονδες.

Σμερα αναλουμε τον Shanghai Composite καθς, παρ τις διαβεβαισεις απ την κινεζικ κυβρνηση, στο διγραμμα λα πνε σμφωνα με το σχδιο εν η Κνα μονοπωλε το ενδιαφρον των παγκσμιων χρηματογαρν.

Το διγραμμα δεχνει τι η τρχουσα σταθεροποηση δνει ακριβς με τον εποχικ στχο. Οι δο γχρωμες γραμμς υποδηλνουν μια αντστροφη μετακνηση που θα πρπει να ολοκληρωθε στις επμενες ημρες.

Στη συνχεια, ο κινεζικς δεκτης θα πρπει να στραφε προς τα κτω, και πλι, σμφωνα με τα εποχικ δεδομνα και να ολισθσει σε να νο χαμηλ. Μχρι τις 20 Νοεμβρου 2015 δεν πρκειται να εμφανιστε στο διγραμμα να ενδεχμενο σημεο καμπς. Μνο μια υπρβαση στο ημερσιο διγραμμα της αντστασης στις 3421 μονδες για αρκετς ημρες θα μποροσε να εξουδετερσει αυτ το σενριο.

Ωστσο, εδ χουμε επσης το διγραμμα Three-Line Break (δετερο διγραμμα), που υπρξε να ψευδς ανοδικ σμα (κκκινη ζνη), που στη συνχεια απλθηκε προς τα κτω.

Εδ, ο Shanghai Composite θα πρπει να ολοκληρσει τις συναλλαγς ακμη και πνω απ τις 3,686 μονδες.

Αυτ εναι περισστερο απ 450 μονδες -δηλαδ 15%- πνω απ την τιμ των 3200 μονδων περπου, στην οποα συναλλσεται αυτ την περοδο! λλη μια πτση τιμν κτω απ τις 3000 μονδες θα πρπει να προκαλσει περαιτρω απλειες πριξ των 2800 μονδων. Οψμεθα!

http://www.stocklearning.gr/analysis/article/2374/shanghai-composite--tha-erthoyn-xeiroteres-meres-prin-tis-kalyteres.html

(20/10/2015)

Παρμετροι για τον S&P 500 Index

Τρχουσες αντιστσεις: 2043; 2110-2130 / Τρχουσες στηρξεις: 1946; 1972; 1993; 2020-24

Παρ τις αρνητικς αποκλσεις που δεξαμε στο briefing της Δευτρας, ο S&P 500 συνχισε την νοδο. Υπερασπστηκε την στριξη στις 2024 μονδες και τσι ρθε η επιβεβαωση της δισπασης. Δεδομνου τι εξακολουθομε να βλπουμε πνω απ το τρχον εππεδο τιμν την πτωτικ τση στις 2043 μονδες, το σμα εισδου θα ρθει μνο πνω απ τις 2024 μονδες. Ο αμερικανικς δεκτης κλλησε ανμεσα στην στριξη και στην αντσταση και εφσον δεν παραβιζονται με τιμ κλεισματος, μπορομε να λογαριζουμε με πλγια κνηση για τις επμενες μρες. Το διγραμμα δεν χει κτι λλο ξιο αναφορς. Συνεπς, το καλτερο που χουμε να κνουμε, εναι να περιμνουμε.

 

Παρμετροι για τον FTSE 100

Τρχουσες αντιστσεις: 6287; 6367; 6451 / Τρχουσες στηρξεις: 6074-6145; 6196; 6287

Ο αγγλικς δεκτης οδηγθηκε πλι προς την αντσταση των 6410 μονδων. Η αντσταση προκλεσε την αλλαγ της τσης και να bearish ημερσιο κερ. Σμερα αναμνεται μια ελαφρς πτωτικ τση με το χαμηλ της να εναι ως τις 6300 μονδες. Απ την λλη, μια ανοδικ δισπαση θα χει ισχ μνο εν ο FTSE 100 περσει τις 6500 μονδες. Η συσσρευση αναμνεται να συνεχιστε για τις επμενες μρες.

Παρμετροι για τον DAX

Τρχουσες αντιστσεις: 10.188; 10.516 / Τρχουσες στηρξεις: 9235-9370; 9483; 10.074; 10.090

Ο δεκτης DAX μπορε να στκεται μπροστ στην απφαση ποια κατεθυνση να ακολουθσει τις επμενες μρες. Σμφωνα με τον διγραμμα του, απ την μια πλευρ υπερασπστηκε την ανοδικ τση και απ την λλη υπρχαν πωλσεις ακριβς πνω στην δισπαση της γραμμς στις 10188 μονδες. Κτω των 10074 μονδων θα προκψει αλλαγ της τσης με στχο τον κινητ μσο ρο στις 9800 μονδες. Εν αντιθσει, το σμα για συνχιση της ανοδικς τσης θα ρθει με υπρβαση των 10206 μονδων. Και οι δυο περιπτσεις εναι πιθανς. Εξαρεση θα αποτελοσε η διατρηση του δεκτη στο διο εππεδο τιμν για τις επμενες 5-7 μρες. Εναι μεν μια σπνια περπτωση, αλλ χει τις διες πιθαντητες πως η κατεθυνση προς τα ντια βρεια. Τα δεδομνα απ το σστημα Globex εναι ελαφρς αρνητικ, αλλ δεν μπορον να εξαχθον κποια συμπερσματα. Το διγραμμα δεν μπορε δσει κποια εκτμηση για σημεριν διαπραγμτευση.

Thomas Bopp 

Απ το περιοδικ logoTraders

 

Σχετικ
1. I' m not convinced by Friday's Rally. Are you?

2. Debt, demand and depression
3. Θα συνεχιστε η νοδος στα ξνα χρηματιστρια;

4. Η Fed απειλε τη Wall Street με κραχ

5. Have Earnings Peaked for This Cycle

6. Bullish Continuation Patterns Emerge; Stock Poised to Move Higher

 

 

 

 
4
       e-mail
1809
3
 
, 12 2015
15:06

Λγο πριν τις εκλογς το Ιανουαρου στο ερτημ μου «Ο ΣυΡιζΑ θλει; Ο λας μπορε;» σημεωνα:

«Το βασικ ερτημα –και κριο προεκλογικ πλο τς ΠΑΣΟΚΝΔκρατας- εναι το προφανς και ελογο: Τι θα κνει ο ΣυΡιζΑ

α) αν οι πιστωτς αρνηθον να συζητσουν διαγραφ το χρους;

β) αν η ΕΚΤ "κλεσει την στρφιγγα" «και αδεισουν τα ΑΤΜ»;

Αν ο ΣυΡιζΑ δεν μπορσει να απαντσει επαρκς στο ερτημα αυτ ττε ο ψηφοφρος θα βρεθε –και βρσκεται δη- στο δλημμα: «αναλαμβνουμε το ρσκο με ισχυρ πιθαντητα να βρεθομε εκτς ευρ, με να διαρκς υποτιμομενο εθνικ νμισμα και αποχαιρετντας οριστικ το “ευρωπακ κεκτημνο”»; Η προσωπικ μου ποψη εναι πως στο ερτημα αυτ η απντηση του ΣυΡιζΑ δεν εναι πειστικ. Μπορε να δηλνεται απ πλευρς του η βεβαιτητα τι και το πργραμμα του θα εφαρμοστε και η αποβολ απ την ευρωζνη δεν θα πραγματοποιηθε αλλ κανες δεν μς εξηγε επαρκς γιατ η ΕΚΤ και η ΕΕ δεν θα «κλεσουν την στρφιγγα ρευσττητας» και τι θα γνει στην περπτωση αυτ -αφο δεν προβλπεται οτε καν σχδιο Β (ουσιαστικ ελεγχμενη επιστροφ σε εθνικ νμισμα). Επειδ θεωρ –και εμαι απολτως ββαιος για την θερησ μου αυτ- πως οι οικονομολγοι του ΣυΡιζΑ γνωρζουν πολ καλ α) τις αιτες τς κρσης β) την κατσταση τς ελληνικς Οικονομας και γ) τις δυσκολες (εσωτερικς και εξωτερικς) το εγχειρματος μο προκαλε κατπληξη η βεβαιτητ τους πως και ο σκλος θα χορτσει (το δημσιο χρος θα διαγραφε κοιν συναινσει) και η πτα θα μενει ολκληρη (η Ελλδα θα παραμενει στο ευρ)»

 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ

Δεν χρειστηκε πνω απ να 6μηνο για να αποδειχθε τι η απντηση στο ερτημα ταν καθοριστικ χι μνο για τον ΣυΡιζΑ αλλ για την συνολικ πορεα τς χρας. Η ηγετικ ομδα το κμματος (η “ομδα Μαξμου”) εχε στο μυαλ της μια στρατηγικ που αυθαρετα, -πως αποδεχτηκε- ξεκινοσε με την παραδοχ πως τσο το χρος σο και η λιττητα μπορον να ανατραπον εντς τς Ευρωζνης. Η λογικ αυτ συνοψιζταν στις δηλσεις που κανε ο Τσπρας δυο, μλις, μρες πριν την Κυριακ των εκλογν:

«Την επμενη των εκλογν εναι προφανς τι δεν θα υπρχουν μνημνια, τρικα… Εμαι ββαιος τι θα βρεθε αξιπιστη και αμοιβαα αποδεκτ λση... Ο χρονικς ορζοντας της διαπραγμτευσης παραμνει σταθερς και ανογονται ορζοντες, στε να εναι επιτυχς… χουμε σχεδιασμ και στρατηγικ συμμαχιν μσα στην Ευρπη…»

Πς ταν ββαιος τι «θα βρεθε αξιπιστη και αμοιβαα αποδεκτ λση» ταν την δια στιγμ, πως σημεωναν και οι FT, «ο πρεδρος τς ΕΚΤ Μριο Ντργκι ετοιμζεται για μια γρια διαπραγμτευση πνω στη ρευσττητα των τραπεζν -μια παρμοια τακτικ με αυτ που χρησιμοποιθηκε τον Μρτη του 2013 στην Κπρο»;

Μνες ακμη πριν φτσουμε στις εκλογς ο ΣυΡιζΑ εχε διαγρψει απ το πργραμμ του το «σκσιμο των μνημονων» και την συνεδριακ του θση «καμα θυσα για το ευρ» αντικαθιστντας τα με το μετριοπαθστερο “πργραμμα της Θεσσαλονκης”. Κι μως, παρ αυτν την προγραμματικ υποχρηση, παρ τις “καλς προθσεις” που δειξε ο Τσπρας (Παυλπουλος για ΠτΔ, Μρδας, Χουλιαρκης, Σαγις κλπ) με την ναρξη των διαπραγματεσεων, γινε πασιφανς τι οι “εταροι” δεν δχονταν καμα συζτηση που θα αμφισβητοσε την πολιτικ τς λιττητας. πλο στα χρια τους η χρηματοδτηση των (χρεοκοπημνων) Τραπεζν. Μλις στις 4 Φεβρουαρου (17 μρες νωρτερα απ την λξη τς δμηνης παρτασης το προγρμματος Σαμαρ) η ΕΚΤ κοψε την ρευσττητα την οποα παρεχε πλον μνο μσω το ELA. Σντομα η κυβρνηση αναγκστηκε να καθσει στο τραπζι των διαπραγματεσεων αποδεχμενη το «70% των “μεταρρυθμσεων”» και σταματντας κθε “μονομερ ενργεια”. Απ κει και πρα, η διαπραγμτευση εξελχθηκε σε καθοδικ σπιρλ υποχωρσεων. Κθε υποχρηση τς κυβρνησης φερνε μια να επθεση των “θεσμν”. Κθε κνηση καλς θλησης τς κυβρνησης απαντιταν με να νο χτπημα κτω απ τη μση απ τος εταρους.

Ταυτοχρνως τσο η εκλογικ βση σο και το κμμα κρατινταν εσκεμμνα σε παθητικοποηση και αδρνεια (εναι χαρακτηριστικ τι μσα σε ξι μνες η Κ.Ε. συνλθε δυο μνο φορς) μχρι “να γνουν καπνς” και τα τελευταα χρηματικ διαθσιμα το κρτους. Κατ την διρκεια παρελκυστικν -εκ μρους των “θεσμν”- διαπραγματεσεων πληρθηκαν στο ακραιο λες οι δσεις που εκκρεμοσαν ακμη και με “σκοπισμα” των αποθεματικν των ασφαλιστικν Ταμεων! Η πλευρ Βαρουφκη, αντιλαμβανμενη το μγεθος το προβλματος, προσπθησε να φτιξει να σχδιο κτακτης ανγκης με λγα μσα και κυρως χωρς να το πιστεει η δια η κυβρνηση που παρμενε εγκλωβισμνη στον μονδρομο το “ευρωπακο κεκτημνου”. Οι δηλσεις το πρην υπουργο Οικονομικν εναι χαρακτηριστικς:

«Μποροσαμε μως να καταρτσουμε να σχδιο που θα δινε μσα στο ευρ μα περοδο 'ανσας' ρευσττητας στην οικονομα ταν θα αποφσιζαν οι Ευρωπαοι να μας κλεσουν τις τρπεζες. Και αυτ κναμε […] πως ο υπ. μυνας καταρτζει μελτες και σχδια αποτροπς μας εισβολς, τσι και εμες πρεπε να προετοιμαστομε για τα χειρτερα. χι μως τι ευχμασταν θλαμε να λθουν τα χειρτερα».

Την στατη ρα, μερικς μρες πριν δηλσει αδυναμα πληρωμς στα ομλογα που διακρατοσε η ΕΚΤ, η ομδα Μαξμου ρριξε στο τραπζι των διαπραγματεσεων το δημοψφισμα. (Για να πω την αλθεια δεν εμαι ββαιος τι το κανε για να εκβισει τος δανειστς και χι τους λληνες ψηφοφρους στε σε περπτωση καταφατικς απντησης να τς λυθον τα χρια και να υπογρψει το νο μνημνιο). Αλλ αυτ δεν ταν παρ μια απλπιδα προσπθεια αφο οι πντες γνριζαν τι η “κκκινη γραμμ” της κυβρνησης –κκκινη γραμμ που δεν στριζε την μυν της αλλ περιριζε τον ορζοντ τς επθεσς της- ταν η παραμον τς χρας στην ευρωζνη. πως επσης γινταν καθαρ πως η κυβρνηση δεν επρκειτο να κνει στση πληρωμν να θσει το τραπεζικ σστημα υπ δημσιο λεγχο. Παρ το μεγαλειδες δημοψηφισματικ ΟΧΙ η μυνα τς κυβρνησης κατρρευσε χωρς καν ντουφεκι. Αν οι δηλσεις Δραγασκη:

«Πιστεαμε πως αν απειλοσαμε με ξοδο, οι Ευρωπαοι θα τρμαζαν. Αποδεχτηκε λθος εκτμηση. Πριν απ τρα χρνια μπορε αυτ να σχυε, αλλ στο μεταξ κι εκενοι πραν τα μτρα τους. Προς κπληξ μας ο κ. Σιμπλε πρτεινε αν θλαμε να βγομε απ το ευρ, να μας βοηθσει κιλας»

περιγρφουν τον πραγματικ σχεδιασμ το Μαξμου ττε χουμε να κνουμε με την πιο αφελ και κοντφθαλμη κυβρνηση που πρασε ποτ απ την χρα…  

 

ΝΕΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Β του τσιπροΣΥΡΙΖΑ

Ευτυχς δυστυχς, η αλθεια -πως την κρνω με βση τις εξελξεις, αφο, προφανς, δεν μουν παρν στις διαπραγματεσεις- εναι λγο διαφορετικ για την “κωλοτομπα” το τσιπρο-ΣυΡιζΑ απ την επικρατοσα ερμηνεα του αφελος νου πολιτικο που πστεψε τι μπορε να λυγσει τος εκπροσπους το ευρωπακο ιμπεριαλισμο με «τα νταολια και τους ζουρνδες». Πρτα-πρτα επειδ ο Τσπρας δεν αποφασζει μνος του αλλ χει να επιτελεο συνεργατν (δραγασκηδες, σταθκηδες, παππδες, φλαμπουρρηδες κλπ). στερα, να μην ξεχνμε τις επαφς που εχε με διφορα κντρα εξουσας πριν ακμη γνει πρωθυπουργς (και στις συζητσεις με τα “κντρα” αυτ πολλ μαθανεις). Τις επαφς αυτς δεν τις κανε τυχαα και σγουρα εχε μια εικνα για το τι θα αντιμετπιζε απ τον “διεθν παργοντα”. Η δικ μου εκτμηση εναι πως η “ομδα Μαξμου” εχε σχδιο. Το πρτο της βμα ταν η κατληψη το πρωθυπουργικο θκου στω και με κνδυνο να αποτελσει μια κυβερνητικ "αριστερ παρνθεση". ταξε στους ψηφοφρους το ανφικτο (και ευρ και κατργηση τς λιττητας) και ταν εδε πως τα πργματα δεν εξελσσονταν κατ πως το εχε υποσχεθε βαλε σε λειτουργα το δικ της σχδιο Β. μως αυτ δεν ταν η επιστροφ σε εθνικ νμισμα και η κρατικοποηση το χρηματοπιστωτικο συστματος αλλ η μετατροπ του ΣυΡιζΑ στον διεκπεραιωτ των ευρωπακν πολιτικν στην Ελλδα. Τα ρια της ρεφορμιστικς συριζαικης λογικς (η αριστερ εκδοχ του «ανκομεν εις την Δσιν» και η λογικ τς ανθεσης) και η γλκα τς εξουσας (δεν την βρσκεις συχν την ευκαιρα ταν εσαι να κμμα του 4%) μετλλαξαν σε μηδενικ χρνο την ηγετικ ομδα. Μπορε για το ΠΑΣΟΚ το Ανδρα Παπανδρου να χρειστηκε μια τετραετα για να περσει απ τα «ξω απ το ΝΑΤΟ» και «ξω απ την ΕΟΚ των μονοπωλων» στην δικ του ευρωπακ “προσαρμογ”, μως ο ΣυΡιζΑ ταν υποχρεωμνος να κνει την  δικ του “προσαρμογ” σε μηδενικ πολιτικ χρνο. Εξ ου και οι μεγλες αναταρξεις τσο με την δισπασ του σο και με την απογοτευση μεγλου μρους των ψηφοφρων του.

Απ δω και πρα -εκτιμ πως- ο τσιπρο-ΣυΡιζΑ, τοποθετημνος στον χρο τς κεντροαριστερς, θα “κνει παιχνδι” ως νας συστημικς πακτης προσδοκντας να αποτελσει –σε συνεργασες με μορα πολιτικ σχματα- τον κριο διαχειριστ το επμενου μνημονου προβλλοντας δυο διαφορς απ την ΝΔ: τι θα διαχειριστε την να συμφωνα (την οποα δεν πιστεει) με τις λιγτερες δυνατς απλειες για τα φτωχτερα στρματα (“παρλληλο πργραμμα”) και τι θα συγκρουστε με τους ολιγρχες και την διαπλοκ. 

Για την 6μηνη “προσαρμογ” το ΣυΡιζΑ δη το οικονομικ κστος που πληρθηκε εναι μεγλο. χι βεβαως τι το “email Χαρδοβελη” δεν θα εχε κστος αλλ, πως σωστ αντιτενει η ΝΔ, η οικονομα τς χρας –σμφωνα με διφορους πρδρομους δεκτες 1, 2- εχε δεξει σημδια σταθεροποησης (χωρς αυτ να σημανει τι η σταθεροποηση η ενδεχμενη ανπτυξη θα φτανε σε αυτος που την χουν ανγκη: στα χαμηλ και μεσαα εισοδματα). Κι αν η οικονομα πλρωσε με “μερικ” δισ. παραπνω το παιχνδι της ομδας Μαξμου, το πολιτικ αδιξοδο για τα τμματα το λαο που αγωνστηκαν για να πσουν πντε μνημονιακς κυβερνσεις επιστρφει στο 2010. Σμερα μως, εκτς απ τις μειωμνες οικονομικς αντοχς -εξαιτας της παρατεταμνης λιττητας-, χουν στις πλτες τους την απογοτευση απ την προδοσα τς “πρτης φορς” Αριστερς και απναντ τους το σνολο σχεδν των κομμτων που χουν περσει πλον στο μνημονιακ μπλοκ. Το δρμα μως γνεται ακμη μεγαλτερο επειδ το μεγαλειδες –για τις συνθκες στις οποες επιτεχθηκε- ΟΧΙ το δημοψηφσματος θα αντικατασταθε απ να επδυνο “ΝΑΙ στο μνημνιο”: θα εναι η ΠΡΩΤΗ φορ που κυβρνηση θα εκλεγε χοντας παρουσισει στους ψηφοφρους της το πραγματικ της πργραμμα (το μνημνιο με το ευρωπακ χρηματιστικ κεφλαιο) και θα χει αποσπσει γι’ αυτ την αποδοχ και την συνανεση το εκλογικο σματος.

Ναι, οι Γερμανο ξρουν καλ με τι πολιτικ και οικονομικ σστημα χουν να κνουν γι’ αυτ και η Frankfurter Allgemeine Zeitung γραφε πριν λγα χρνια:

«Στην Ελλδα υπρχει μια περιορισμνη δημοκρατα. Ο ελληνικς λας μπορε να εκλγει ποιον θλει αλλ δεν μπορε να αλλξει οτιδποτε…»       

Η λιττητα θα κορυφωθε, τα πειραματζωα εναι υποχρεωμνα να αντιδρσουν και πλι.   

---        

Κρλος Μνεμ, ο περονιστς πρεδρος τς Αργεντινς (1989-99) που εξαπατντας τος ψηφοφρους του κανε την βρμικη δουλει προς φελος το ΔΝΤ και των δανειστν 

 

 

Σχετικ:

1. Το πολιτικ σκηνικ μιας μελετημνης κρσης

2. Πσο ζουν τα τζιτζκια;

3. Πρτη φορ αριστερ (σαν να μην πρασε μια μρα)

4. Ο Τσπρας, οι κκκινες γραμμς και η μχη τς Μπαλακλβας

5. Η γνοια τς Ιστορας συνεπγεται διευρυνση τς σοφρας

6. Ο ελληνικς λας εξλεξε ναν δορειο ππο

7. Το βατερλ το ΣυΡιζΑ

8. Ο βασιλις εναι γυμνς

 

 

Τα «κλεμμνα»

Καταλαβανει κανες, λοιπν, τι στον οικονομικ τομα η Κομμονα παρλειψε αρκετ πργματα που, κατ τη σημεριν μας ποψη, πρεπε να τα εχε κνει. Δυσκολτερα, ωστσο, απ λα μπορε να κατανοηθε ο ιερς σεβασμς με τον οποο στθηκε ευλαβικ μπροστ στις πρτες της Τρπεζας της Γαλλας. Αυτ ταν επσης να σοβαρ πολιτικ λθος.

Η τρπεζα στα χρια της Κομμονας -αυτ θα ξιζε περισστερο απ δκα χιλιδες ομρους. Θα σμαινε την πεση ολκληρης της αστικς τξης πνω στην κυβρνηση των Βερσαλλιν, για να κλεσει ειρνη με την Κομμονα. Αυτ που εναι πιο αξιοθαμαστο μως, εναι τα πολλ σωστ πργματα που παρ’ λα αυτ κανε η αποτελομενη απ μπλανκιστς και προυντονιστς Κομμονα. Αυτονητα, οι προυντονιστς ταν πρωτστως υπεθυνοι για τα οικονομικ διατγματα της Κομμονας, τσο για τις αξιπαινες, σο και για τις μη αξιπαινες πλευρς τους, πως οι μπλανκιστς ταν υπεθυνοι για τις πολιτικς της πρξεις και παραλεψεις. Και στις δυο περιπτσεις, η ειρωνεα της Ιστορας θλησε -πως συνθως ταν ρχονται στο τιμνι οι δογματικο- να κνουν και οι μεν πως και οι δε το αντθετο απ’ ,τι υπαγρευε το δγμα της σχολς τους.

Εισαγωγ του νγκελς στην κδοση του “Ο Εμφλιος Πλεμος στη Γαλλα” Μαρξιστικ Σκψη, τμος 2, σελ. 68-79 

 

Ο ρεφορμισμς υποτσσει την πολιτικ προοπτικ του εργατικο κινματος στη διαμεσολβηση μιας κοινοβουλευτικς ανδειξης της Αριστερς στην κυβρνηση. λη η δυναμικ της σχσης του κοινωνικο με το πολιτικ κατακερματζεται στο βωμ μιας προσπθειας διαχερισης που μνο σε αδιξοδα οδηγε.

Για να μιλσουμε πιο συγκεκριμνα, η επαναστατικ αντιμετπιση του Λνιν […] ξφευγε απ τα αδιξοδα μιας ττοιας διαχερισης προτενοντας την υλοποηση των πολιτικν στχων με τις δυνμεις του διου του κοινωνικο κινματος.

Στους φαντρους που πλευαν για τον τερματισμ του πολμου δεν πρτεινε να ελπζουν στις ειρηνευτικς πρωτοβουλες μιας προοδευτικς κυβρνησης, αλλ να παρνουν τον λεγχο των μονδων στα χρια τους με ανταρσες κατ των στρατηγν. Στους αγρτες που θελαν την αγροτικ μεταρρθμιση δεν πρτεινε την αναμον για να ψηφιστε ο σχετικς νμος απ μια αριστερ πλειοψηφα, αλλ την κατληψη των κτημτων πετντας ξω τους τσιφλικδες. Στους εργτες που διεκδικοσαν οκτωρο και συναντοσαν τα λοκουτ της εργοδοσας δεν εχε να προτενει την ανδειξη ενς επανασττη στη θση του υπουργο εργασας, αλλ την επιβολ του εργατικο ελγχου απ τους διους σε κθε εργοστσιο και στην οικονομα συνολικ.     

περ. Σοσιαλισμς απ τα κτω τχ. 112, “Γιατ απτυχε ο Σριζα”

 

Μπκα στον σκοτειν και γλιστερ διδρομο που οδηγοσε στο διαμρισμα. Στον χρι κρατοσα την βαρι που χω πντα στο πορτμπαγκζ τς Πντιακ. Μπροστ στην πρτα με τλιξε μια δσοσμη ατμσφαιρα που δεν εχα αντιληφθε το απγευμα, και το προασθημα μετατρπηκε σε βεβαιτητα. Παρ' λα αυτ, χτπησα αρκετς φορς, φναξα το νομα το Ιβν και εκενο το Τρικ: μο απντησε η σιωπ. Δεν περμενα λλο. Με να και μνο χτπημα τς βαρις διλυσα την κλειδαρι τς πρτας, τσο σαπισμνης που σχεδν ξεκλλησε απ το κοφωμα. Αμσως η δυσωδα γινε πιο ντονη και αναζτησα ψηλαφητ το διακπτη, προσχοντας να μην πσω πνω στα ξλινα υποστυλματα που στριζαν την οροφ και τος τοχους. ταν το διαμρισμα φωτστηκε, απ το δωμτιο που παιζε το ρλο το σαλονιο εδα αυτ που δεν θα εχα θελσει ποτ να δω: στο λλο δωμτιο βρισκταν το κρεβτι, βουλιαγμνο και με τα πδια σπασμνα απ το φορτο που εχε επνω του. Στο στρμα, επσης βουλιαγμνο απ το βρος, κατφερα να διακρνω, κτω απ τα κομμτια το ξλου, το μπετν και το σοβ, το σχμα δυο ποδιν, ενς μπρτσου, ενς μρους απ ανθρπινο κεφλι, καθς και λγο απ το κτρινο τρχωμα ενς σκλου. ψωσα το βλμμα και εδα απ το ταβνι να κρμονται μερικς ατσλινες βργες, σκουριασμνες και διαβρωμνες, και, πι κει, ναν ουραν απογοητευμνο και ξνο, δειο απ αστρια.        

Λεονρδο Παδορα, “Ο νθρωπος που αγαποσε τα σκυλι” 

 
3
       e-mail
«<34567891011>»

blog
# .
# : " , , ".


4/8Achtung